Polityka Prywatności

 

1. DEFINICJE

Administrator – PROSTA – Łukasz Kapias z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Wiśniowa 24/1 NIP: 6272674537

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Strona – strona internetowa prowadzony przez Administratora pod adresem: www.reloc.com.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności;

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora różnią się w zależności od procesu, w jakim przetwarzanie to występuje.

2.1. KORZYSTANIE ZE STRONY

Podczas korzystania ze Strony Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie oraz dla celów analitycznych i statystycznych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia oraz wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do wykonania usługi, a następnie przez okres związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń.

2.2. OFERTOWANIE

Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie ofert handlowych dla zawarcia umowy. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy.  W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy dane do 1 miesiąca po zakończeniu terminu obowiązywania oferty. W przypadku nieokreślenia terminu obowiązywania oferty – przez okres 3 miesięcy od ostatniego kontaktu.

2.3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umów i  świadczenie lub korzystanie z usług na ich podstawie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

2.4. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI

Administrator przetwarza dane kandydatów do pracy w procesie rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – niezbędność przetwarzania dla zawarcia, wykonanie umowy; na żądanie osoby, której dane dotyczą – podjęcie działań przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane są przez okres trwania procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji  będziemy przetwarzać Państwa dane przez maksymalny okres 2 lat od daty ich wprowadzenia do bazy danych Administratora lub od daty ostatniego kontaktu z Państwem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

2.5. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator przetwarza dane udostępnione w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na podane w formularzu pytania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie zgody / na żądanie kandydata oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interes Administratora, który stanowi konieczność zapewnienia właściwej obsługi osób odwiedzających Stronę.

2.6. USTALANIE, DOCHODZENIE ORAZ OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Administrator przetwarza Państwa dane w celu windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych oraz obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora stanowi konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

3.1. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

5. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych, należące do kandydatów do pracy, (przyszłych / potencjalnych) partnerów biznesowych Administratora, pracowników lub współpracowników (przyszłych / potencjalnych) partnerów biznesowych Administratora oraz innych osób kontaktujących się ze Administratorem lub osób, z którymi kontaktuje się Administrator:

1)dane identyfikacyjne (w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwa firmy, NIP, numer REGON) oraz dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny, adresy placówek handlowych),

2) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

3) dane o zajmowanym stanowisku pracy, posiadanym doświadczeniu zawodowym, posiadanych kwalifikacjach,

4) dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT,

5) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności adresy IP, pliki tekstowe,

6) inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione;

6.ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Wszelkie dane pozyskiwane są przez Administratora w następujący sposób:

7) informacje podawane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa (np. w formularzu kontaktowym, w formularzu zamówienia, poprzez wymianę wizytówek, podczas rozmowy telefonicznej, podczas zawierania i realizacji umowy, świadczenia usług);
8) informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności: adres IP, pliki tekstowe;
9) dane pracowników lub współpracowników partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców) Administratora – pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują;

10) dane kandydatów do pracy na rzecz Administratora – pochodzą bezpośrednio od nich lub od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych lub przekazane zostały przez pracowników oraz współpracowników Administratora;
11) ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), bazy REGON;

7. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora:

12) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi m.in. księgowe, rekrutacyjne, prawne, IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane, jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
13) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

9.PRZETWARZANIA DANYCH POZA TERYTORIUM UE

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi posiadającymi siedzibę poza EOG. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony w przypadku ich przekazywania Państwa danych poza EOG, Spółka stosuje w umowach z odbiorcami danych standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@reloc.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 23.11.2022 r.